wiskonst.nl


Literatuur

Archimedes

[Archimedes 1922] Kugel und zylinder, (Duitse vertaling met commentaar door Arthur Czwalina-Allestein) Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft M.B.H., 1922
[Archimedes 1922a] Über spiralen, (Duitse vertaling met commentaar door Arthur Czwalina-Allestein) Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft M.B.H., 1922
[Archimedes 1923] Über paraboloide, hyperboloide und ellipsoide, (Duitse vertaling met commentaar door Arthur Czwalina-Allestein) Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft M.B.H., 1923
[Archimedes 1923a] Die Quadratur der Parabel und Über das Gleichgewicht ebener Flächen oder über den Schwerpunkt ebener Flächen, (Duitse vertaling met commentaar door Arthur Czwalina-Allestein) Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft M.B.H., 1923
[Archimedes 2004] The Works of Archimedes, Volume I, (Engelse vertaling met commentaar door Reviel Netz. Bevat: On the Sphere and the Cylinder.) Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Berkel, K van

[Berkel 1985] In het voetspoor van Stevin., Amsterdam: Boom Meppel, 1985

Bierens de Haan, D.

[Bierens de Haan 1878] "VII. Simon van der Eycke ". In Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappenin de Nederlanden, 99-121. Amsterdam: [z.n.], 1878.
[Bierens de Haan 1878a] "VIII Ludolph van Ceulen". In Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden, 123-170. Amsterdam: [z.n.], 1878.

Bos, Henk J. M.

[Bos 2000] "De cirkel gedeeld, de omtrek becijferd en pi gebeiteld: Ludolph van Ceulen en de uitdaging van de wiskunde". Nieuw Archief voor Wiskunde 3, 259-262. 2000.

Ceulen, Ludolph van

[Ceulen1584] Solutie ende werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaeren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt: mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen. Amsterdam: Cornelis Claesz, 1584.
[Ceulen1585] Kort claar bewijs dat die nieuwe ghevonden proportie eens circkels iegens zyn diameter te groot is ende ouerzulcx de quadratura circuli des zeluen vinders onrecht zy . Amsterdam: Harmen Janszoon Muller, z.j. (vermoedelijk 1585).
[Ceulen1586] Proefsteen ende claerder wederleggingh dat het claarder bewijs (so dat ghenaempt is) op de gheroemde ervindingh vande quadrature des circkels een onrecht te kennen gheven, ende gheen waerachtich bewijs is : hier by gevoeght Een corte verclaringh aengaende het onverstant ende misbruyck inde reductie op simpel interest. Den ghemeenen volcke tot nut.. Amsterdam: Harmen Janszoon Muller, 1586.
[Ceulen1596] Vanden circkel. Daerin gheleert werdt te vinden de naeste proportie des circkels-diameter tegen synen omloop : noch de tafelen sinuum, tangentium ende secantium : ten laetsten van interest .... Delft: Jan Andriesz, 1596.

Descartes, René / Des Cartes, Renatus

[Descartes 1659] Proeven der wysbegeerte of redenering van de middel om de reden wel te beleiden, en de waarheit in de wetenschappen te zoeken; de verregezichtkunde, verhevelingen, en meetkunst. Door J.H. Glazemaker vertaalt., Amsterdam: Jan Rieuwertsz, 1659
[Descartes 1954] The geometry of René Descartes, translated from the French and Latin by David Eugene Smith and Marcia L. Latham, New York: Dover Publications, Inc., 1954 (Bevat ook facsimile van de oorspronkelijke Franse editie uit 1637)
[Descartes 1964 - 1976] Oevres de Descartes, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Parijs, 1964 - 1976
[Descartes 1985, 1984, 1991] The philosophical writings of Descartes, translated by John Cottingham [et al.], 3 volumes, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 1984, 1991
[Descartes 1994] Over de methode, vertaling en inleiding van Th. Verbeek, Amsterdam: Boom, vierde druk, 1994

Devreese, J.T. en Vanden Berghe, G

[Devreese en Vanden Berghe 2003] Wonder en is geen wonder., Leuven: Davidsfonds, 2003

Dictionary of Scientific Biography

[DSB] Gillispie, C.C. en Holmes, F.L. (eds.) Dictionary of Scientific Biography., (18 delen.) New York: Scribner, 1970-1990

Dijksterhuis, E.J.

[Dijksterhuis 1943] Simon Stevin., 's-Gravenhage: Nijhoff, 1943

Euclides

[Euclid 1956] The Thirteen Books of the Elements, (Engelse vertaling met commentaar door Sir Thomas L. Heath.) New York: Dover Publications, Inc., 1956

Katscher, Friedrich

[Katscher 1979] Einige Entdeckungen über die Geschichte der Zahl Pi sowie Leben und Werk von Christoffer Dybvad und Ludolph van Ceulen. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 116. Band, 7. Abhandlung. Wenen: Springer, 1979.

Loon, P. van

[Loon 2002] De probleemoplossers uit de Gouden Eeuw. Ongepubliceerde afstudeerscriptie onder begeleiding van H. Bos, Universiteit Utrecht, 2002.

Maanen, J.A. van

[Maanen 1987] Facets of seventeenth century mathematics in the Netherlands, Utrecht, 1987 (proefschrift)
[Maanen 2003] 'Cardinael in de geschiedenis van de wiskunde', Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, deel 4, nummer 1, maart 2003, p. 51 - 55

Oomes, R.M.Th.E.

[Oomes 2000] Pi in de bibliotheek: catalogus bij een tentoonstelling over Ludolph van Ceulen en de berekening van het getal pi, in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 4-18 juli 2000. Leiden: Universiteitsbibliotheek, 2000.

Oomes, R.M.Th.E., J.J.T.M. Tersteeg en J. Top

[Oomes 2000a] "Het grafschrift van Ludolph van Ceulen". Nieuw Archief voor Wiskunde 2, 156-161. 2000.

Otegem, Matthijs van

[Otegem 2002] A bibliography of the works of Descartes (1637 - 1704), Utrecht: Zeno, 2002 (proefschrift)

Romein, Jan en Annie

[Romein en Romein 1977] Erflaters van onze beschaving, Amsterdam: Querido, 1977, twaalfde druk. (Eerste druk 1938)

Sitters, Matthijs H.

[Sitters 2003] , Meester in de meetkunde, Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, deel 4, nummer 4, december 2003, p. 309 - 316

Sterne, Laurence

[Sterne 2003] The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Penguin Books, 2003. (Eerste druk 1759-1767)

Stevin, Simon

[Stevin 1585] Dialectike ofte bewysconst, Leiden: Plantijn, 1585
[Stevin 1605-1608] Wisconstige gedachtenissen, Leiden: Bouwensz, 1605-1608
[Stevin 1958] The principle works of Simon Stevin, (Commentaar van D.J. Struik) Volume II, Amsterdam: C.V. Swets and Zeitlinger, 1958

Struik, Dirk J.

[Struik 1981] The Land of Stevin and Huygens, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1981

Thijssen-Schoute, C.L.

[Thijssen-Schoute 1967] Uit de republiek der letteren: elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1967

Vegt, A.K. van der

[Vegt 1991] Regelmaat in de ruimte, Delft: Delftse Uitgevers Maatschappij, 1991

Vitruvius Pollio

[Vitruvius 1999] Ten books on Architecture, (Engelse vertaling door I.D. Rowland met commentaar en illustraties van Th. Noble Howe) Cambridge: Cambridge University Press, 1999

Internet links

 

©2008 www.wiskonst.nl